Opened 8 years ago

Last modified 22 months ago

#223 new change

Geen support voor /23 subnets in DHCP

Reported by: rick Owned by: rick
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

De huidige setup (begin-end) staat enkel maar max /24 toe. Eens kijken hoe we de grote DHCP pools kunnen gebruiken. Dit is vooral relevant, op plekken waar meerdere Bridges via een switch op een enkele ethernet port zitten.

Change History (2)

comment:1 Changed 5 years ago by rick

Location: Generiek

comment:2 Changed 22 months ago by rick

In 14251/hybrid:

Error: Processor CommitTicketReference failed
Unsupported version control system "svn": No module named svn
Note: See TracTickets for help on using tickets.