Opened 11 years ago

Closed 11 years ago

#21 closed incident (fixed)

Geen link CeTIM2 - CeTIM/1/3/proxy2

Reported by: huub Owned by: rick
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

De ethernetlinks van CeTIM2 zijn niet actief, dus geen verbinding naar de andere CeTIM-nodes en niet naar proxy2. Harde reboot nodig?

Change History (1)

comment:1 Changed 11 years ago by huub

Resolution: fixed
Status: newclosed

opgelost na het wisselen van de kaartjes (nu versie 8.0)

Note: See TracTickets for help on using tickets.