Opened 11 years ago

Closed 11 years ago

#20 closed incident (worksforme)

SOM heeft harde reboot nodig

Reported by: huub Owned by: rick
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

Node SOM is niet meer bereikbaar, harde reboot nodig

Change History (1)

comment:1 Changed 11 years ago by rick

Resolution: worksforme
Status: newclosed

Bereikbaar via CNodeZwet (enkel CNodeZwet is niet te bereiken, omdat de link naar JVC stuk is. bezig met vervangen)

Note: See TracTickets for help on using tickets.