Opened 8 years ago

Closed 8 years ago

#207 closed incident (fixed)

dns problemen door uitgebreide proxylijst in /etc/resolv.conf

Reported by: huub Owned by:
Keywords: DNS Cc:
Location: Generiek

Description

In de nieuwe /etc/resolv.conf staat de complete proxylijst. Er staan nogal wat proxies bij die geen werkende nameserver hebben (out of swap), of niet betrouwbaar zijn. Ook ProxyMeerburg? die nog niet in de lucht is en ProxyRick? die vervangen is door HybridRick?.
Daardoor werkt DNS vaak niet.

Change History (5)

comment:1 Changed 8 years ago by rick

Ik had voor de hybrid branch nog een script gemaakt die periodiek de /etc/resolv.conf sorteert en de beste nameservers bovenaan zet. Zal dat wel op alle nodes deployen.

Last edited 8 years ago by rick (previous) (diff)

comment:2 Changed 8 years ago by rick

In 10646:

Need the (comment) tag to allow updating by /tools/nameserver-shuffle.

Related-To: beheer#207

comment:3 Changed 8 years ago by rick

In 10659:

Door de hoge neg-TTL duurt het 3 uur voordat interne DNS entries weer werken na
een failure. Dit is ongewenst, maak de TTL 60 seconden voor snelle recovery.

Related-To: beheer#207

comment:4 Changed 8 years ago by rick

In 10661:

Some more commands for management.

Related-To: beheer#207

comment:5 Changed 8 years ago by rick

Resolution: fixed
Status: newclosed

Alles geshuffled, meest recente (active) staan bovenaan, moet nog wel in de crontab gezet te geworden om een paar keer per dag te draaien.

Note: See TracTickets for help on using tickets.