Opened 8 years ago

Closed 8 years ago

#204 closed problem (fixed)

CnodeRudi down

Reported by: rick Owned by: huub
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

Node is stokoud, misschien een keer bijwerken of anders aftuigen.

Change History (1)

comment:1 Changed 8 years ago by huub

Resolution: fixed
Status: newclosed

CNodeRudi in genesis afgevoerd naar retired, de node is naar mijn weten door Rudi ontmanteld.

Note: See TracTickets for help on using tickets.