Opened 12 years ago

Closed 12 years ago

#200 closed incident (fixed)

ue1 op Lijtweg2 ontbreekt

Reported by: rick Owned by: huub
Keywords: usb Cc:
Location: Generiek

Description

Config fout of stuk?

Change History (1)

comment:1 by huub, 12 years ago

Resolution: fixed
Status: newclosed

Dit is een usb-lan adapter met MOS chip. Die gaan soms stuk. Na powercycle -met dank aan Rene voor het fietsen- is ue1 weer in de lucht. Overwegen om op termijn deze adapter te vervangen door een if-axe type.

Note: See TracTickets for help on using tickets.