Opened 12 years ago

Closed 12 years ago

#199 closed incident (fixed)

ue1 op IMI ontbreekt

Reported by: rick Owned by: huub
Keywords: usb Cc:
Location: Generiek

Description

Config fout of stuk?

Change History (2)

comment:1 by huub, 12 years ago

IMI wacht op het installeren van een extra usb-lan adapter met nanostation voor de interlink naar Thomas. NodeThomas heeft al een nano voor deze interlink.

comment:2 by huub, 12 years ago

Resolution: fixed
Status: newclosed

nanostation geinstalleerd op ue0.
De bullet2 die geconfigureerd staat op ue1 is down, ook geen usb-lan adapter. Deze gaan we waarschijnlijk ook niet gebruiken (b-link).

Note: See TracTickets for help on using tickets.