Opened 12 years ago

Closed 12 years ago

#183 closed incident (fixed)

hardware ProxyLivingLab en ProxyLHS te licht

Reported by: huub Owned by: huub
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

Bij ProxyLivingLab en ProxyLHS is een snelle internetverbinding aanwezig maar kan de hardware (Soekris45xx) dit bij lange na niet bijbenen.
Hardware vervangen of overstappen op 'hybride' type node.

Change History (1)

comment:1 by richardvm, 12 years ago

Resolution: fixed
Status: newclosed

Living Lab en LHS zijn nu hybrid

Note: See TracTickets for help on using tickets.