Opened 8 years ago

Closed 8 years ago

#181 closed incident (fixed)

dubbele proxy in namen

Reported by: huub Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

Meerdere proxies hebben nu een hostname met ProxyProxy? ! Komt doordat in wleiden.yaml als nodenaam een naam met 'Proxy' is gedefinieerd.

Change History (2)

comment:1 Changed 8 years ago by richardvm

opgelost door de naamverandering.

ProxyCope?#

comment:2 Changed 8 years ago by richardvm

Resolution: fixed
Status: newclosed
Note: See TracTickets for help on using tickets.