Opened 9 years ago

Closed 9 years ago

#173 closed incident (worksforme)

nagios meldt onterecht broekplein interfaces down

Reported by: huub Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

Alle interlinks bij Broekplein werken en nanostations zijn up (ook volgens nagios). Maar Nagios rapporteert dat interlinks down zijn.

Change History (1)

comment:1 Changed 9 years ago by rick

Resolution: worksforme
Status: newclosed

SMNMP in de war op broekplein. Reboot did fix it.

Note: See TracTickets for help on using tickets.