Opened 9 years ago

Closed 9 years ago

#153 closed incident (fixed)

geen internet op nodekempers

Reported by: huub Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

melding van gebruiker: geen internet op nodekempers, ook niet met proxy ingesteld

Change History (2)

comment:1 Changed 9 years ago by richardvm

iLeiden werkt niet, proxy werkt wel vanaf node

comment:2 Changed 9 years ago by huub

Resolution: fixed
Status: newclosed

veranderingen bij proxy12 hebben het probleem opgelost.

Note: See TracTickets for help on using tickets.