Opened 9 years ago

Closed 9 years ago

#143 closed incident (fixed)

sunfire down

Reported by: rick Owned by: rick
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

bge0 link naar unigor* was down, dus ik heb een reboot geprobeerd. Machine komt echter niet meer door zijn reboot heen.

Change History (3)

comment:1 Changed 9 years ago by huub

bezoekje leert: /dev/md0 heeft errors waardoor /usr/local/var (e.a.) niet gemount kon worden en de machine bleef hangen bij boot.
Ik heb in /etc/fstab het regeltje met /dev/md0 uitgecomment. Hij draait nu wel weer, maar het /dev/md0 probleem is nog niet opgelost.

comment:2 Changed 9 years ago by rick

/dev/md0 is enkel gebruikt voor wlheatmap (als tijdelijke storage). Ik heb het nu uit gezet bij de boot.

Dit netekend wel dat ik het handmatige na elke reboot weer moet configureren, om wlheatmap weer aan de praat te krijgen, maar dat is geen probleem.

Dank voor de rit!

comment:3 Changed 9 years ago by rick

Resolution: fixed
Status: newclosed
Note: See TracTickets for help on using tickets.