Opened 9 years ago

Closed 8 years ago

#128 closed incident (worksforme)

nanostations lebkov omwisselen

Reported by: huub Owned by: huub
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

ivm de ROC nieuwbouw is de zichtlijn van de huidige nanostation-richting-lumc onderbroken. De nanostation-richting-nodegeluidsnet heeft nog wel een zichtlijn naar LUMC. De configuratie is daarom omgedraaid, maar de nanostations staan bijgevolg niet goed uitgelijnd.
Nog te doen: nanostations opnieuw richten. Eventueel ook de nanostation richting NodeGeluidsnet? verplaatsen naar een punt verderop het dak.

Change History (1)

comment:1 Changed 8 years ago by huub

Resolution: worksforme
Status: newclosed

nanostations zijn nu goed uitgericht. Mogelijk de interfaces weer omwisselen (check signaalsterkten).

Note: See TracTickets for help on using tickets.