Opened 9 years ago

Closed 9 years ago

#127 closed incident (fixed)

nodelivinglab geen ileiden internet

Reported by: huub Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

proxy4 heeft internetverbinding en adverteert default route naar internet. Maar NodeLivingLab? krijgt geen webpagina's. Default route op livinglab staat naar proxy4.
LivingLab? draait testversie 9.0

Change History (2)

comment:1 Changed 9 years ago by richardvm

kreeg een firewall fout idee, als ik naar het verkeer keer. nieuwe ipfw.sh van andere proxy afgehaald. Bleek nog meer kapot te gaan. Lui zijn dus even rebooten naar standaard status (/etc is md) en werkt.

CNodeLivingLab# netstat -rn | grep default
default 172.16.2.254 UGD3 0 381806 vr0 310
CNodeLivingLab# fetch -o /dev/null http://www.google.com
fetch: http://www.google.com: size of remote file is not known
/dev/null 10 kB 6534 kBps

comment:2 Changed 9 years ago by richardvm

Resolution: fixed
Status: newclosed
Note: See TracTickets for help on using tickets.