Opened 9 years ago

Closed 9 years ago

#120 closed incident (fixed)

link unigor1 lumc down

Reported by: huub Owned by: rick
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

De link unigor1 lumc is down, maar nanostations zijn wel 'up'.

Change History (1)

comment:1 Changed 9 years ago by huub

Resolution: fixed
Status: newclosed

Het ssid van unigor1 is recent verbeterd (il-zo); verandering was nog niet doorgevoerd op lumc.

Note: See TracTickets for help on using tickets.