Opened 9 years ago

Closed 9 years ago

#116 closed problem (fixed)

ileiden proxies blijven default route adverteren bij 'geen internet'

Reported by: huub Owned by: richard
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

Als een ileiden proxy geen internetverbinding meer heeft blijft hij de default route adverteren. Bijgevolg werkt ileiden-internet niet meer op de omliggende nodes (die het internetverkeer naar deze proxy blijven sturen).

Change History (4)

comment:1 Changed 9 years ago by huub

Owner: changed from rick to richard
Status: newassigned

comment:3 Changed 9 years ago by richardvm

misschien stout maar was al uitgerold.

comment:4 Changed 9 years ago by richardvm

Resolution: fixed
Status: assignedclosed
Note: See TracTickets for help on using tickets.