Opened 9 years ago

Closed 9 years ago

Last modified 9 years ago

#115 closed incident (fixed)

proxy4 geen internet

Reported by: huub Owned by: rick
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

proxy4 bij het Pergolesipad is normaal up, maar heeft geen internetverbinding. De router 192.168.1.1 is niet te pingen en reageert ook niet op dhcp request van een ander apparaat (settop box?) op het locale subnet.

Change History (2)

comment:1 Changed 9 years ago by huub

Resolution: fixed
Status: newclosed

Thuiszorg had onze Linksys router vervangen want die was 'kapot'. Niet dus. Oude router weer neergezet en we hebben weer internet op proxy4. Bandbreedte op de router is bijna 50 Mbps (speedtest.net).

comment:2 Changed 9 years ago by richardvm

lvrouted weer aangezet op proxy4, (default routes komen weer terug)

Note: See TracTickets for help on using tickets.