Opened 9 years ago

#1040 new problem

gformat.py hikt op 0.0.0.0

Reported by: huub Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

In een aantal configuraties staat een ip-adres 0.0.0.0, zoals Cope, Hortus, ProxyKWVdeKaag, Hofland, LHS, LivingLab, LucasN, Meerburg, TUDelft, ZwaluwAK.
Hierop geeft gformat.py een foutmelding:

=> 891   output += "ifconfig_%s='inet %s'\n" % (iface, addrs[0][0])
  892   for idx, addr in enumerate(addrs[1:]):
  893    output += "ifconfig_%s_alias%s='inet %s'\n" % (iface, idx, addr[0]) 
output = u"#\n# DO NOT EDIT - Automatically generated by 'gf...0.0.0.0/24 || internetverbinding niet in gebruik\n", iface = 'ue0', addrs = []

<type 'exceptions.IndexError'>: list index out of range
   args = ('list index out of range',)
   message = 'list index out of range' 

Updaten van de config met /tools/wl-config lukt dus niet voor deze nodes.
Een 'echt' ip-adres gebruiken helpt: getest bij Hofland en Henk.

Change History (0)

Note: See TracTickets for help on using tickets.