Opened 9 years ago

Closed 9 years ago

#104 closed incident (fixed)

all proxies geen werkende DNS

Reported by: rick Owned by: rick
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

De roll-out van de nieuwe fetchzone.sh zorgt dat alle proxies nu helemaal geen zone files meer hebben. Lijkt iets fout te gaan na een reboot.

Change History (2)

comment:1 Changed 9 years ago by rick

De cmp ipv van diff exit met 2 als er geen file gevonden is (wat na een reboot het geval is). Dit is echter niet opgepakt als use-case.

comment:2 Changed 9 years ago by rick

Resolution: fixed
Status: newclosed

Allen bijgewerkt, ieder weer gelukkig.

Note: See TracTickets for help on using tickets.