Opened 5 years ago

Closed 5 years ago

#1033 closed incident (fixed)

Leythenrode1 geen ip-adres toegewezen

Reported by: huub Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Leiderdorp

Description

Gebruiker laat weten:

Ik ondervind problemen met het verbinden met node Leythenrode1; het lijkt erop alsof er geen IP-adres wordt toegewezen via DHCP. Volgens Nagios is de node up.

Kunt u kijken of hier wat aan de hand is?

Change History (2)

comment:1 Changed 5 years ago by huub

var volgelopen met thttpd.log;
Nu weer OK.
P.S. helaas niet opgemerkt door onze 1elijnsbeheerders. Probleem dateert van afgelopen week woensdag, volgens Nagios.

comment:2 Changed 5 years ago by huub

Resolution: fixed
Status: newclosed

Ik zie weer een gebruiker en kan die ook pingen.

Note: See TracTickets for help on using tickets.