Opened 8 years ago

Closed 8 years ago

#1021 closed incident (wontfix)

HybridStadhuis no carrier op sis3

Reported by: huub Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Leiden

Description

De link(s) van sis3 zijn down en op interface zie ik 'no carrier'. Interface heeft even staan flapperen. Bezoekje nodig.

Change History (1)

comment:1 by huub, 8 years ago

Resolution: wontfix
Status: newclosed

Op mysterieuze wijze weer tot leven gekomen, sinds vanacht.

Note: See TracTickets for help on using tickets.