Opened 9 years ago

Closed 9 years ago

#102 closed problem (fixed)

onterechte foutmelding in Nagios voor ap op ethernetpoort

Reported by: huub Owned by: richardvm
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

In de gevallen waar een nanostation als extra lokaal ap is geinstalleerd (dus op een ethernetpoort) geeft Nagios een interlink foutmelding. Het check_remoteneighbour script zou onderscheid moeten maken tussen interlinks en lokaal-ap-nanostations.

Change History (4)

comment:1 Changed 9 years ago by richardvm

Heb je een voorbeeld?

Hoe is het opgezet:
Genesis wordt omgezet naar yaml formaat (toekomstige standard)
Als de mode van de interface 'ap-wds' is. is dit een een access point. Als dit niet zo is is het een interlink.

comment:2 Changed 9 years ago by huub

Zoals hierboven staat doet het probleem zich voor bij lokaal ap op een ethernetpoort. Dan is er dus geen interfact met mode 'ap-wds' en toch is het geen interlink.
Voorbeelden zijn:

  • vosko1 vr0 (lokaal ap in de kerk)
  • cetim2 ue0 (idem)
  • houtmarkt vr2
  • meerburg ue0
  • pvkerkduif vr2
  • spoortje vr0

Er zijn overigens ook nog de lokale netwerken (internetcafe's bijv.).

comment:3 Changed 9 years ago by richardvm

heb hem zo aangepast dat er gekeken wordt of er een dhcp range is svn staat.

Alle ap's hebben neem ik aan een dhcp specificatie interlinks zijn statisch.

Beter zo?

comment:4 Changed 9 years ago by richardvm

Resolution: fixed
Status: newclosed
Note: See TracTickets for help on using tickets.