Opened 9 years ago

Closed 9 years ago

#101 closed incident (fixed)

link rv imi

Reported by: huub Owned by: rick
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

link rv imi is uitgevallen. De nanostation bij RIjnvliet (vr1) is wel te pingen op zijn default 169.254.130.124 adres maar niet op het geconfigureerde ip. Terwijl /tmp/system.cfg er toch goed uitziet. Reboot heeft niet geholpen

Change History (1)

comment:1 Changed 9 years ago by ronald

Resolution: fixed
Status: newclosed

Het geconfigureerde adres op vr1 van Rijnvliet was fout. Moet volgens genesis zijn: 172.16.5.241, maar was 172.16.16.241 . Aangepast in /cfg/rc.conf.local en direct op de interface. Link RV - IMI is nu actief.

PEBKAC :-P

Note: See TracTickets for help on using tickets.