Opened 15 years ago

#28 new enhancement

Engels als standaard taal???

Reported by: rene Owned by:
Priority: minor Milestone:
Component: User management Version:
Keywords: Cc:

Description

Wanneer ik www.wirelessleiden.nl opvraag krijg ik de home page in het Engels. Dat is niet logisch. Het merendeel van onze bezoekers is Nederlands, en we zijn een Nederlandse stichting. De site zou daarom standaard in het Nederlands getoond moeten worden.
Ik krijg de indruk dat ik wel de Nederlandse site krijg als ik hem via https opvraag.

Change History (0)

Note: See TracTickets for help on using tickets.