Opened 14 years ago

Closed 13 years ago

#26 closed defect (fixed)

Link nnaar handboek is van het hoofdmenu verdwenen

Reported by: rene Owned by: rene
Priority: major Milestone:
Component: Content management Version:
Keywords: Cc:

Description (last modified by maarten)

De link naar het "Handboek" in het hoofdmenu (links) is verdwenen en door mij niet terug te halen.

Ik heb de hoofdpagina van het handboek zodanig gewijzigd dat de link m.i. weer zichtbaar zou moeten zijn, maar dat is niet gelukt.

Ik heb tijdens mijn bovenstaande poging ergens gelezen dat er maximaal 9 links in het hoofdmenu mogen staan, maar het

is mij ook niet gelukt een van de andere links uit het hoofdmenu te verwijderen.

Change History (2)

comment:1 by maarten, 13 years ago

Description: modified (diff)
Owner: changed from maarten to rene
Status: newassigned

Is door mij onbekende reden van niveau gezakt en zat onder de menu item Nodemap

menu is aan te passen onder: (please be carefull ;-) )
https://www.wirelessleiden.nl/admin/build/menu-customize/menu-wlnavigatie

hou ook rekening met de vertalingen... sommige items staan dubbel en worden weergegeven op basis van taal website. Andere items kunnen worden vertaald door de drupal locale module

comment:2 by rene, 13 years ago

Resolution: fixed
Status: assignedclosed

Na de actie dor Maarten is dit probleem opgelost.

Note: See TracTickets for help on using tickets.