Opened 14 years ago

Closed 12 years ago

#95 closed defect (fixed)

fout in startup script lvrouted

Reported by: huub Owned by: nobody
Priority: major Milestone:
Keywords: Cc:
Resource needed to fix:

Description

Zoals door Richard gesignaleerd:
Bij een recente rebuild van de nodefabriek blijkt geen goed startup script gegenereerd te worden voor lvrouted. Bijgevolg start lvrouted niet op bij booten, ook niet bij handmatig starten via het script

# /usr/local/etc/rc.d/lvrouted start
.: Can't open %%RC_SUBR%%: No such file or directory

# cat -n /usr/local/etc/rc.d/lvrouted
...

9

10 . %%RC_SUBR%%
11

...

Ik heb dit gereproduceerd met hetzelfde resultaat.
Als in het script deze regel veranderd wordt:


# . %%RC_SUBR%%

. /etc/rc.subr


werkt alles als vanouds. Kennelijk is die %%RC_SUBR%% niet bekend?

Change History (1)

comment:1 by huub, 12 years ago

Resolution: fixed
Status: newclosed

al lang verholpen

Note: See TracTickets for help on using tickets.