Opened 15 years ago

Closed 12 years ago

#74 closed enhancement (fixed)

dynamic proxylist in pen_wrapper

Reported by: huub Owned by: nobody
Priority: major Milestone:
Keywords: Cc:
Resource needed to fix:

Description

Preferrably the list of available proxies (in /usr/local/bin/pen_wrapper) should be generated from genesis as a configurable variable.

Change History (4)

comment:1 by richardvm, 14 years ago

Wil er wel naar kijken, alleen zou niet weten hoe dit script op te zetten.

Om de proxies uit genesis te halen heb je de proxies nodig. Dus hoe wou je die dan uit genesis halen.

Je kan een standaard lijst maken (zeg maar de huidige statische lijst), en dan controlleren of er nieuwe proxies zijn, en deze lokaal op slaan op de flash card. Dit betekend wel dat de huidige lijst in de nodefactory eens in de zoveel tijd geupdate moet worden.

Om dat op te lossen zou je genesis aan kunnen passen, maar kan me voorstellen dat dat over kill is.

Een dynamische lijst zou je als website uit genesis kunnen trekken, zodat je zelfs met 1 slecht (maar wel) bereikbare proxy betere opties kan fetchen.

Graag feedback voor ik hier mee aan de slag kan.

comment:2 by huub, 14 years ago

Op dit moment wordt geen proxylijst gebruikt, maar staan de proxies in enkele scripts: het script dat resolv.conf maakt, ntp.conf en pen_wrapper. Als je een proxy wilt toevoegen betekent dat dus op drie plaatsen wijzigingen doorvoeren.
Het zou veel makkelijker zijn om met EEn lijst te werken en daar in de scripts naar te verwijzen. Dat is dus een statische lijst. Het liefst in een makkelijk te wijzigen lokatie, zoals /cfg.
Je kunt misschien nog gaan spelen met de volgorde van de proxies, per node. Zoals pen_wrapper bepaalt.

comment:3 by richardvm, 14 years ago

Node huub als testgrond gebruikt.

Alles proxies staan in /cfg/local/proxies.txt (vertaald naar /usr/local/etc/proxies.txt)

/usr/local/bin/pen_wrapper.sh leest deze file uit (oude config staat er nog wel in maar wordt overschreven).

Ik heb een script gemaakt updateproxies.sh (/usr/local/sbin/) dat proxies.txt in /etc/ntp.conf en /etc/resolv.conf zet.

Lijkt allemaal goed te werken, vraag aan Huub of je wil kijken of node huub nog goed werkt (voor de zekerheid)

comment:4 by rick, 12 years ago

Resolution: fixed
Status: newclosed

Her-implementatie, met behulp van de rc.conf vlaggen voor iLeiden enzo.

Note: See TracTickets for help on using tickets.