Opened 5 years ago

Closed 5 years ago

#250 closed enhancement (fixed)

test url voor /tools/check-inet-alive

Reported by: huub Owned by: nobody
Priority: major Milestone: WL-11.2-RELEASE
Keywords: Cc:
Resource needed to fix:

Description

De test-url http://ams-ix.net die door check-inet-alive gebruikt wordt werkt niet op elke gateway (niet bij DeClercq, Juffermans, Robijn, Plantsoen - allemaal 9.0 config, maar ook niet bij Dwars - oude 11.1 config).
Bijv.
Juffermans# fetch -o /dev/null http://ams-ix.net
88438:error:1407742E:SSL routines:SSL23_GET_SERVER_HELLO:tlsv1 alert protocol version:/usr/src/secure/lib/libssl/../../../crypto/openssl/ssl/s23_clnt.c:602:
fetch: http://ams-ix.net: Authentication error

Werkt WEL op Stadhuis en Sunnysidekick (allebei recente 11.2-RELEASE versies). Lijkt er dus op dat probleem wordt opgelost door installeren van de nieuwe 11.2 configuratie.

Change History (1)

comment:1 by huub, 5 years ago

Resolution: fixed
Status: newclosed

gefixed met upgrade naar 11.2

Note: See TracTickets for help on using tickets.