Opened 8 years ago

Closed 7 years ago

#220 closed enhancement (wontfix)

Apache24 default met Perl

Reported by: huub Owned by: nobody
Priority: major Milestone: WL-10.2-RELEASE
Keywords: Cc:
Resource needed to fix:

Description

Apache24 - vervanger thttpd - installeert ook Perl5. Die willen we er liever uit hebben.

Change History (2)

comment:1 by rick, 7 years ago

Milestone: WL-10.2-RELEASE

Perl is er denk niet uit te krijgen, volgens mij een core dependency voor apache2*

comment:2 by huub, 7 years ago

Resolution: wontfix
Status: newclosed
Note: See TracTickets for help on using tickets.