Opened 11 years ago

Closed 9 years ago

#202 closed enhancement (fixed)

md size bij Soekris nodes te groot

Reported by: huub Owned by: nobody
Priority: minor Milestone: WL-9.0-RELEASE
Keywords: Cc:
Resource needed to fix:

Description

In de node-configuratie voor 'lichte hardware' (Soekris) moeten kleinere md's gedefinieerd worden om geheugenproblemen te voorkomen. Op een 'gewone' node wordt nu gebruikt:
/dev/md0 4.3M /etc
/dev/md1 8.9M /var
/dev/md2 19M /tmp
dat is dus wat veel voor een bordje met 64 MB RAM (Soekris4521).
Bijv. in rc.conf.local de variabelen toevoegen:
varsize="2m"
tmpsize="2m"

Change History (1)

comment:1 by huub, 9 years ago

Resolution: fixed
Status: newclosed

Worden geen 4521 meer gebruikt.

Note: See TracTickets for help on using tickets.