Opened 9 years ago

Closed 5 years ago

#197 closed enhancement (fixed)

gateway op 'normal proxy' werkt niet goed

Reported by: huub Owned by: nobody
Priority: major Milestone: WL-9.0-RELEASE
Keywords: Cc:
Resource needed to fix:

Description

HybridCope? is een 'normal proxy', maar de default gateway staat naar de lokale internetverbinding. Verkeer dat via cope op weg is naar een ileiden gateway loopt daar dus stuk. Zelfde probleem als bij HybridRund? (dat is rdr-only node).

Change History (2)

comment:1 Changed 9 years ago by huub

Oplossing van probleem was source depending routing: http-verkeer ziet een andere default gateway. Maar toch lijkt dit niet helemaal goed te werken.
CeTIM1 is een 'normal' proxy, geen ileiden. CeTIM2 stuurt ileiden-verkeer via CeTIM1:

HybridCeTIM2# fetch -o /dev/null http://www.nu.nl

fetch: http://www.nu.nl: Connection refused
HybridCeTIM2# netstat -rn |grep default

default 172.16.0.33 UGD3 0 32550 vr0 3599
HybridCeTIM2# ssh 172.16.0.33

(motd)
HybridCeTIM1# fetch -o /dev/null http://www.nu.nl

/dev/null 100% of 79 kB 681 kBps

comment:2 Changed 5 years ago by huub

Resolution: fixed
Status: newclosed

Werd opgelost in pf, maar we stappen af van gateways met alleen een 'normal proxy' internet toegang.

Note: See TracTickets for help on using tickets.