Opened 12 years ago

Closed 12 years ago

#176 closed defect (fixed)

na reboot lvrouted herstart nodig op buurnode

Reported by: huub Owned by: nobody
Priority: critical Milestone: WL-9.0-RELEASE
Keywords: Cc:
Resource needed to fix:

Description (last modified by huub)

Na updaten van LHS naar
Last Changed Rev: 10842
Last Changed Date: 2012-05-14 00:33:20 +0200 (Mon, 14 May 2012)
en rebooten van LHS blijken de buurnodes Lijtweg2 en Psycho de defaultroute niet terug naar LHS te zetten, ook niet na herstarten van lvrouted. Ook herstarten van lvrouted op LHS heeft geen effect.
Internet op LHS werkt prima.
Een beheerprobleem, niet iets voor de nodefactory dus.

Change History (1)

comment:1 by huub, 12 years ago

Description: modified (diff)
Keywords: lvrouted removed
Resolution: fixed
Status: newclosed

Oorzaak is het ontbreken van HybridLHS in de lijst van ileiden-proxies op Psycho en Lijtweg2.
Na updaten van de configs dmv /tools/wl-config, draaien van de nameserver-shuffle en herstarten van lvrouted werkt dit OK.

Note: See TracTickets for help on using tickets.