Opened 12 years ago

Closed 12 years ago

#130 closed enhancement (fixed)

Hybrid configuratie captive portal interfaces

Reported by: huub Owned by: rick
Priority: major Milestone: WL-9.0-RELEASE
Keywords: Cc:
Resource needed to fix:

Description

in rc.conf.local staat twee keer het statement
captive_portal_interfaces="wlan0,ue1"

  • met komma -

Change History (2)

comment:1 by rick, 12 years ago

Owner: changed from nobody to rick
Status: newaccepted

De comma versie is de correcte van de hybrid setup vanwege de {{pf}} macro die gebruikt wordt. Syntax is dit volledig correct, maar cosmetisch wat verwarrend. Ik zal de oude naar zijn juiste plekje pushen, zodat die niet meer bij de Hybrid setup voorkomt.

comment:2 by rick, 12 years ago

Resolution: fixed
Status: acceptedclosed

Config niet dubbel laten zien, aangpast in gformat.

Note: See TracTickets for help on using tickets.