Opened 12 years ago

Closed 12 years ago

#102 closed defect (fixed)

In tinyproxy.conf moet 'listen' interface gedefinieerd worden

Reported by: huub Owned by: nobody
Priority: major Milestone: WL-9.0-RELEASE
Keywords: Cc:
Resource needed to fix:

Description

Hoewel de commentaarregel in tinyproxy.conf stelt dat dit niet zo is, moet de Listen interface expliciet gedefinieerd worden.

Change History (2)

comment:1 by richardvm, 12 years ago

ben daar ook tegen gekomen bij de hybrid setup. tiny proxy luisted standaard op allen interfaces maar alleen ipv6. door ip 0.0.0.0 op te geven gaat dit over op ipv4.

Richard

comment:2 by richardvm, 12 years ago

Milestone: WL-9.0-RELEASE
Resolution: fixed
Status: newclosed
Note: See TracTickets for help on using tickets.