Opened 11 years ago

Closed 11 years ago

#1 closed defect (fixed)

blauwe kastje down

Reported by: richardvm Owned by: somebody
Priority: major Milestone:
Component: component1 Version:
Keywords: Cc:

Description

Wou up2date beginnen, dus wilde het blauwe kastje voorzien van 9.0.

Echter bij de update is het kastje niet door de reboot heen gekomen.

Change History (2)

comment:1 by richardvm, 11 years ago

dankzij Huub: werkt weer.

comment:2 by richardvm, 11 years ago

Resolution: fixed
Status: newclosed
Note: See TracTickets for help on using tickets.