Opened 6 years ago

Closed 6 years ago

#823 closed incident (fixed)

HybridCam niet bereikbaar; stroomstoring

Reported by: Ad Owned by:
Keywords: Leiden Cc:
Location: Generiek

Description

HybridCam? is niet bereikbaar, of misschien routering probleem

Change History (3)

comment:1 Changed 6 years ago by huub

Summary: HybridCam niet bereikbaarHybridCam niet bereikbaar; stroomstoring
Type: changeincident

nano niet te pingen vanaf DirkLos1; stroomstoring

comment:2 Changed 6 years ago by huub

Voedingsadapter vervangen, maar D2 diode op bordje kennelijk doorgeslagen (sluit kort). Dus bordje vervangen.

comment:3 Changed 6 years ago by huub

Resolution: fixed
Status: newclosed

Bordje is vrijdagmiddag vervangen. Werkt weer.

Note: See TracTickets for help on using tickets.