Opened 6 years ago

Closed 6 years ago

#809 closed incident (fixed)

HybridDirklos2 - waarschuwingen dns/http (softstate)

Reported by: mbreet Owned by:
Keywords: Leiden Cc:
Location: Generiek

Description

Http: melding "no route to host"
Dns: melding "service check time out"
Var space: melding "snmp query failed"
Internet: unknown

Relatie met dirklos1 die probleem heeft met http service? Zie #808

Change History (2)

comment:1 Changed 6 years ago by ed

Probleem zit in de node hardware of software, omdat niet deze te bereiken is (ping etc). De nanostations zijn nog wel bereikbaar unigor2, Rabo2 en stadhuis. Hier zal even ter plekke gekeken moeten worden met een notebook en serieele kabel om te zien wat er aan de hand is.

comment:2 Changed 6 years ago by huub

Resolution: fixed
Status: newclosed

Op seriele poort niets te zien; power cycle en hij doet het weer.

Note: See TracTickets for help on using tickets.