Opened 6 years ago

Closed 6 years ago

#798 closed incident (fixed)

HybridLeeuwenhorst1 - internet down

Reported by: mbreet Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

Volgems Nagios heeft leeuwenhorst1 geen internet

Change History (2)

comment:1 Changed 6 years ago by huub

Leeuwenhorst1 heeft default gateway naar StVictor?. Deze link is sinds het weekend weer operationeel. Door het StVictor?-team (Peter, Walter,Roy) is een interessante experimentele configuratie opgezet bij StVictor?. De nano naar Leeuwenhorst en de nano naar internet (pastorie) hebben een onderling kabeltje en op deze nano's, dat is opgenomen in de bridge wlano-lan0-lan1.
In feite is Leeuwenhorst1 hiermee direct gekoppeld aan de internetverbinding. De configuratie zou dus die van 'gateway' moeten worden. Als ik dit eventjes snel met de hand configureer werkt internet inderdaad prima. Puntje van zorg is de beveiliging van deze toegang (moet wpa2 op).

comment:2 Changed 6 years ago by huub

Resolution: fixed
Status: newclosed

Staat er nu een tijdje zo en werkt.

Note: See TracTickets for help on using tickets.