Opened 9 years ago

Closed 9 years ago

#76 closed incident (fixed)

No route to geluidsnet1, connection closed by unigor2

Reported by: karlo Owned by: huub
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

%ssh geluidsnet1
ssh: connect to host cnodegeluidsnet1.wleiden.net port 22: No route to host

Als ik via mtr kijk lijkt de route via unigor2 te gaan. Hier kom ik niet bij:

%ssh unigor2
The authenticity of host 'cnodeunigor2.wleiden.net (172.22.8.1)' can't be established.
RSA key fingerprint is cb:2e:ac:06:25:ea:38:51:ac:11:84:52:8c:a9:a9:2a.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
Warning: Permanently added 'cnodeunigor2.wleiden.net' (RSA) to the list of known hosts.
Connection closed by 172.22.8.1
%ssh root@unigor2
Connection closed by 172.22.8.1

Ik weet niet wat ik verder kan doen.

Change History (6)

comment:1 Changed 9 years ago by richardvm

Karlo,

Waar was je mee bezig toen je hier achter kwam?

Ik kan ook niet inloggen op unigor2.

En geluidsnet1 nano zegt hetzelfde (van dirklos1)

XS5.ar2313.v3.5.4476.091013.1757# ifconfig eth0
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:15:6D:ED:81:7B

UP BROADCAST PROMISC MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:4797 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:357538 (349.1 KiB)
Interrupt:4 Base address:0x1000

was je testen aan het draaien oid.

comment:2 Changed 9 years ago by karlo

Resolution: fixed
Status: newclosed

Stekker er uit en er in: werkt weer. Op serieel kreeg ik niets terug. Alle lampjes waren uit op het bordje. Geen opvallende dingen verder.

comment:3 Changed 9 years ago by karlo

Resolution: fixed
Status: closedreopened

Hij is er weer mee opgehouden...

comment:4 Changed 9 years ago by rick

Vervangen, laat even weten als Henk geen bordjes meer op voorraad heeft.

comment:5 Changed 9 years ago by karlo

Ik zie niet dat het werkt? waar kan het aan liggen?

comment:6 Changed 9 years ago by huub

Resolution: fixed
Status: reopenedclosed

probleem opgelost na vervanging van de voeding.

Note: See TracTickets for help on using tickets.