Opened 6 years ago

Closed 6 years ago

#742 closed incident (fixed)

HybridRick down

Reported by: huub Owned by: rick
Keywords: Leiden Cc:
Location: Generiek

Description

HybridRick? is niet te pingen vanaf Haagwijk.
Ook nano niet. Stroomstoring?

Change History (2)

comment:1 Changed 6 years ago by rick

Owner: set to rick
Status: newassigned

Denk het wel, de router is ook offline gegaan en die zit op een ander circuit, zal vanmiddag even kijken.

comment:2 Changed 6 years ago by huub

Resolution: fixed
Status: assignedclosed

Rick en Rick2 zijn weer wakker.

Note: See TracTickets for help on using tickets.