Opened 10 years ago

Closed 9 years ago

#72 closed incident (fixed)

BCSte niet bereikbaar via ssh of http

Reported by: huub Owned by: rick
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

BCste is wel in de lucht en routeert bijv. van vosko2 naar zwaluwak. Maar is niet bereikbaar via ssh, ook webinterface doet het niet.

Change History (1)

comment:1 Changed 9 years ago by huub

Resolution: fixed
Status: newclosed

na reboot en software update lijken de problemen voorbij.

Note: See TracTickets for help on using tickets.