Opened 6 years ago

Closed 6 years ago

#698 closed change (fixed)

HybridJuffermans vr0 en vr00 staan verkeerd in Nagios

Reported by: wouter Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

De nano's op vr0 (via switch) hebben andere ip-adressen gekregen omdat deze nano's voortaan ingezet worden als ap in plaats van als il. Hierdoor staan deze nano's in Nagios, die de oude ip's probeert te pingen, nu als DOWN. De nieuwe ip-adressen zijn: 172.17.148.2 en 172.17.148.3

Change History (1)

comment:1 Changed 6 years ago by huub

Resolution: fixed
Status: newclosed

aangepast, even geduld (tot de nieuwe check) en het is weer OK

Note: See TracTickets for help on using tickets.