Opened 10 years ago

Closed 10 years ago

#675 closed incident (wontfix)

HybridZTWDorpskerk - ue0 nanostation niet bereikbaar

Reported by: ed Owned by:
Keywords: Zoeterwoude Cc:
Location: Generiek

Description

Nanostation is niet meer bereikbaar.

Change History (2)

comment:1 by ed, 10 years ago

Nanostation (172.16.7.178) aan interface ue0 is niet meer bereikbaar. Interface geeft wel aan dat er een actieve verbinding
is.

ue0: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> metric 0 mtu 1500
	options=80000<LINKSTATE>
	ether 00:60:6e:01:0c:91
	inet 172.16.7.177 netmask 0xfffffff8 broadcast 172.16.7.183
	nd6 options=29<PERFORMNUD,IFDISABLED,AUTO_LINKLOCAL>
	media: Ethernet autoselect (10baseT/UTP <full-duplex>)
	status: active

Een power cycle van de usb poort gedaan, gezocht met ../tools/find-nanostation naar een nanostation op deze interface en een reboot
gedaan van de node. Allen geen resultaat.

Last edited 10 years ago by ed (previous) (diff)

comment:2 by huub, 10 years ago

Resolution: wontfix
Status: newclosed

Deze nano (als hij er is) wordt niet gebruikt. De nano op ue1 wel. Gezien de nog niet opgeloste problemen (up/down) bij het gebruik van twee usb-lan adapters stel ik voor dit probleem niet op te lossen.

Note: See TracTickets for help on using tickets.