Opened 10 years ago

Closed 10 years ago

#673 closed change (invalid)

HybridRobijn2 niet bereikbaar

Reported by: huub Owned by:
Keywords: Leiden Cc:
Location: Generiek

Description

Vanwege de internetperikelen bij Robijnhof heb ik de wleiden.net-alias van vr0 gehaald. Robijn2 is daardoor niet meer bereikbaar voor Nagios checks.

Change History (1)

comment:1 by huub, 10 years ago

Resolution: invalid
Status: newclosed

Dit lost het internetprobleem niet op. Staat weer conform genesis

Note: See TracTickets for help on using tickets.