Opened 10 years ago

Closed 10 years ago

#665 closed incident (fixed)

HybridWebster down

Reported by: mbreet Owned by:
Keywords: Leiden Cc:
Location: Generiek

Description

Hybridwebster down volgens nagios

Change History (2)

comment:1 by ed, 10 years ago

Node heeft drie interlinks en is op geen van deze meer bereikbaar.
Lijkt op een powerprobleem, losse stekker, defecte power supply etc.
Hier zal iemand eventjes naar toe moeten gaan om te kijken.

comment:2 by huub, 10 years ago

Resolution: fixed
Status: newclosed

student kennelijk naar boven geklommen en raampje opengezet: water in kabelhaspel.

Note: See TracTickets for help on using tickets.