Opened 10 years ago

Closed 10 years ago

Last modified 5 years ago

#65 closed incident (fixed)

DNS perikelen

Reported by: huub Owned by: richardvm
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

Zowel proxy1 als proxy62 hebben problemen met dns voor wleiden.net
proxy1 ook geen dns voor internet

Change History (6)

comment:1 Changed 10 years ago by huub

proxy62 heeft geen problemen meer, maar proxy1 nog wel.
maradns draait niet en bij handmatig starten krijg ik een foutmelding:

Proxy1# /usr/local/etc/rc.d/maradns start

sed: 1: "s/\(ipv4_bind_addresse ...": unterminated substitute in regular expression
/usr/local/etc/rc.d/maradns: WARNING: failed precmd routine for maradns

er gaat dus kennelijk iets mis met n/usr/local/etc/rc.d/maradns:

# Nastly hack to allow the MaraDNS bind to the proper variable IP address

mara_pre() {

IP=ifconfig ${internalif} | awk '/inet/ { print $2 }'
sed -i .orig 's/\(ipv4_bind_addresses[\ \t=]"\).$/\1'${IP}',127.0.0.1"/g' ${maradns_conf}

}

Starten met
Proxy1# /usr/local/bin/duende /usr/local/sbin/maradns -f /usr/local/etc/mararc

blijkt wel te werken: zowel internet dns als wleiden.net dns doen het.

comment:2 Changed 10 years ago by richardvm

Owner: changed from rick to richardvm
Status: newassigned

comment:3 Changed 10 years ago by richardvm

Het opstart script van maradns bind zich met de interne interface. Dat doet hij op basis van het ip. de grep die awk uitvoerd geeft zowel het ipv4 als het ipv6 adres terug. Dit moet voorlopig en zeker om het te laten werken nog alleen ipv4 zijn.

Heb de proxy factory aangepast, en vernieuwde file op proxy1 gezet.

Werkt weer:

Proxy1# dig +short @localhost rabo1.wleiden.net.

cnoderabo1.wleiden.net.
172.19.136.1

Richard

comment:4 Changed 10 years ago by richardvm

Resolution: fixed
Status: assignedclosed

comment:5 Changed 5 years ago by rick

In 13564/genesis:

Error: Processor CommitTicketReference failed
Unsupported version control system "svn": No module named svn

comment:6 Changed 5 years ago by rick

In 13568/genesis:

Error: Processor CommitTicketReference failed
Unsupported version control system "svn": No module named svn
Note: See TracTickets for help on using tickets.