Opened 6 years ago

Closed 6 years ago

#636 closed problem (fixed)

Metingen verschijnen niet (goed) op dekkingskaart.

Reported by: wouter Owned by: wouter
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

De metingen die ik uitgevoerd heb, staan nog niet (goed) op de dekkingskaart.

Niet alle nodes hebben 'WirelessLeiden?' in het ssid. Zo gebruikt Teylingen 'ap-Tey-*', gebruikt Zoeterwoude 'ap-ZTW-*' en gebruiken sommige andere nodes slechts 'ap-*' zonder 'WirelessLeiden?' als ssid.

Change History (3)

comment:1 Changed 6 years ago by rick

Owner: set to rick
Status: newassigned

comment:2 Changed 6 years ago by rick

Owner: changed from rick to wouter

Heb de import weer gefixed en de SSID's een eigenaar toegekend (zie r12848 en r12849) is het nu fixed?

comment:3 Changed 6 years ago by wouter

Resolution: fixed
Status: assignedclosed

Ik zie al mijn metingen nu keurig op de kaart staan.

Note: See TracTickets for help on using tickets.