Opened 6 years ago

Closed 6 years ago

#626 closed incident (fixed)

HybridWatertoren2 geen lvrouted

Reported by: huub Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

lvrouted gestopt en een flapperende v1 interface:
,
Jun 8 17:46:54 HybridWatertoren2 kernel: vr1: link state changed to DOWN
Jun 8 17:46:56 HybridWatertoren2 kernel: vr1: link state changed to UP
Jun 8 17:47:14 HybridWatertoren2 kernel: vr1: vr_miibus_statchg: Tx/Rx? shutdown error -- resetting
Jun 8 17:47:14 HybridWatertoren2 kernel: vr1: link state changed to DOWN
Jun 8 17:47:14 HybridWatertoren2 kernel: vr1: restarting
Jun 8 17:47:14 HybridWatertoren2 kernel: vr1: vr_stop: Rx shutdown error
Jun 8 17:47:14 HybridWatertoren2 kernel: vr1: Using force reset command.
Jun 8 17:47:16 HybridWatertoren2 kernel: vr1: link state changed to UP
etc.

Change History (1)

comment:1 Changed 6 years ago by huub

Resolution: fixed
Status: newclosed

lvrouted herstart en in crontab gezet. vr wordt op deze node niet gebruikt (!). Terwijl ue0 een dubbele interlink heeft naar Kaag2 en StBavo2. Hier is dus wel ruimte voor optimalisatie.

Note: See TracTickets for help on using tickets.