Opened 6 years ago

Closed 6 years ago

#611 closed change (fixed)

HybridRick & HybridRick2 niet bereikbaar vanaf Wleiden netwerk

Reported by: ed Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

Intern zijn beide nodes bereikbaar maar via de Interlink Haagwijk
lijkt er geen verbinding te zijn. Ik kan niet verder dit bekijken
omdat mijn ssh key nog niet bekend is op node haagwijk en node rick.

Change History (2)

comment:1 Changed 6 years ago by huub

lvrouted was gestopt. werkt weer. je keys staan er ook op.

comment:2 Changed 6 years ago by ed

Resolution: fixed
Status: newclosed

Getest en werkt weer goed

Note: See TracTickets for help on using tickets.