Opened 6 years ago

Closed 6 years ago

#601 closed incident (fixed)

HybridVictoria -connection refused

Reported by: mbreet Owned by:
Keywords: leiden Cc:
Location: Generiek

Description

Service http geeft connection refused

Change History (1)

comment:1 Changed 6 years ago by huub

Keywords: leiden added
Resolution: fixed
Status: newclosed

Het goede nieuws is dat iemand er bij Victoria weer de stekker heeft ingestopt ;-)
Bij opstarten ging thttpd over zijn nek:

Jun 1 09:11:54 HybridVictoria? kernel: pid 1876 (thttpd), uid 0: exited on signal 6

weer gestart en nu weer OK.

Note: See TracTickets for help on using tickets.